Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Białystok, 25.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 8 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I, o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2.      Wybór prezydium Walnego Zebrania.

3.      Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.

6.      Wybór komisji uchwał i wniosków.

7.      Wybór komisji skrutacyjnej.

8.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2020 roku.

9.      Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2020 rok.

10.  Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.  Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2020 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2020 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2020;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

 Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

Białystok, 07.05.2021 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Białostockiej

ul. Kościelna 3

15-087 Białystok

OŚWIADCZENIE

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, w niniejszym oświadczeniu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej jako organ prowadzący szkołę pragnie krótko odnieść się do zaistniałej sytuacji.

Prowadząc szkołę, Stowarzyszenie korzysta z konstytucyjnego prawa w zakresie zakładania szkół niepublicznych. Ze swej konstytucyjnej wolności korzystają również rodzice uczniów, dokonując wyboru dla swych dzieci szkół innych niż publiczne, w tym szkół o jasno określonym profilu światopoglądowym lub religijnym. Rozpoczęcie kształcenia w tego rodzaju szkole wiąże się jednak zarówno z korzystaniem z szeregu praw, jak też respektowaniem przyjętych w danej szkole obowiązków. Wyboru szkoły, co wprost nakazuje Konstytucja RP, powinno się dokonywać uwzględniając wolność sumienia i wyznania dziecka oraz jego przekonania.

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że zakres obowiązków uczniów jest znany przed rozpoczęciem kształcenia, a ich akceptacja jest warunkiem przyjęcia do szkoły. Każdy z uczniów (ich rodziców) dobrowolnie poddaje się tym obowiązkom i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie braku zgody na treść tych obowiązków, uczeń szkoły, tak jak każdy inny obywatel, ma pełne prawo podjęcia kształcenia w wybranej przez siebie szkole publicznej lub niepublicznej o innym profilu.

Stowarzyszenie wyjaśnia, że opuszczenie szkoły przez uczennicę było skutkiem rozwiązania umowy na jej kształcenie ze względu na zachowanie uczennicy, które pozostawało w jawnej sprzeczności z katolickim charakterem szkoły.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ubolewa z powodu zaistniałej sytuacji, a zwłaszcza z powodu nadania jej charakteru medialnej sensacji. Jednakże ponowna analiza sprawy nie wykazała, aby doszło w tym zakresie do naruszenia prawa.

Program „Aktywna tablica” 2020

Z radością informujemy, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, zostało zakwalifikowane do udziału w „Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 14 000 zł. na zakup 1 monitora interaktywnego raz 3 laptopów. Aktywnie przystępujemy do realizacji programu!

zalacznik-nr-1-aktywna-tblica (2)

INFORMACJA

 

Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych, zaplanowane     na 11 listopada 2020  r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, nie odbędą się z powodu epidemii COVID-19.
                                                                                                                                                                                             Zarząd SRKAB

ZAWIADOMIENIE

             Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20.  i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 15 czerwca 2020 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17:00 – termin I, o godzinie 17:15 – termin II.

       Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczenia składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

4. Charytatywny Bal Karnawałowy


8 lutego 2020 r. odbył się 4.Charytatywny Bal Karnawałowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, organ prowadzący Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom i darczyńcom balu.

Bardzo się cieszymy, że zaszczycili nas swoją obecnością wspaniali goście: Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda I Ksiądz Biskup Henryk Ciereszko. Byli obecni również przyjaciele naszej szkoły: ks. Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Siostra Anna Galewska, Dyrektor Przedszkola prowadzonego przez Siostry Szarytki, Pan Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, jak również Pani Lucja Orzechowska,wieloletni Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim rodzicom, absolwentom i nauczycielom oraz naszym przyjaciołom za wsparcie naszej inicjatywy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z balu:

Pd_Zdjecia_z_balu

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia bożonarodzeniowe

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego,

na świat abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście,
otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze, życzy

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

61. Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych

11 listopada 2019  r. w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku odbyły się kolejne Zawody dla Dzieci Niepełnosprawnych. Po raz 61. impreza zgromadziła liczne grono uczestników. Gośćmi ZSK były dzieci niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie oraz podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Zgromadzeni goście przystąpili do rywalizacji w różnych konkurencjach sportowych i artystycznych. Towarzyszyło temu wiele emocji. Na zakończenie  ZSK i jego organ prowadzący – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej zorganizowały poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty – każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. Należy zaznaczyć, że impreza udała się dzięki zaangażowaniu nauczycieli i uczniów ZSK, ale też ogromnej pomocy sponsorów, którym wyrażamy w imieniu obdarowanych ogromną wdzięczność.

Kolejna edycja zawodów – 11 listopada 2020 r.

Zapraszamy!

Marta B