Statut

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania i struktura

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

 

§ 2.

Patronem Stowarzyszenia jest Święta Rodzina, którą członkowie Stowarzyszenia otaczają szczególną czcią i uznają za wzór wspólnoty życia.

§ 3.

1.      Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

§ 4.

Stowarzyszenie może mieć oddziały terenowe: dekanalne i parafialne.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i środki działania

§ 5.

1.      Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin w wypełnieniu ich ewangelicznej misji strzeżenia, objawienia i przekazywania miłości oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań :

1)    tworzenia wspólnoty osób,

2)    służby życiu,

3)    udziału w rozwoju społeczeństwa,

4)    uczestnictwa w życiu i posłannictwie Kościoła.

2.      Nie rezygnując z możliwości podejmowania na rzecz rodzin wszelkiej działalności właściwej świeckim członkom Kościoła katolickiego dążeniem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1)   umocnienie instytucji rodziny jako podstawowej komórki społeczeństwa i Kościoła,

2)   utrwalanie zasady jedności i nierozerwalności małżeństwa, będącego fundamentem wspólnoty rodzinnej,

3)   kształtowanie społecznych, gospodarczych i politycznych warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa i Kościoła,

4)   wcielanie nauki Kościoła Katolickiego do wspólnot pozarodzinnych.

 

§ 6.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

1.      kształtowanie katolickich postaw i zachowań wobec małżeństwa i rodziny oraz innych instytucji życia społecznego, politycznego i gospodarczego,

2.      działanie na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka,

3.      działalność krajoznawcza, organizacja wypoczynku oraz praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

4.      działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

5.      zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa oraz w programach gospodarczych, społecznych i kulturalno – wychowawczych,

6.      zabieganie o powszechną akceptację społeczną Karty Praw Rodziny przedłożonej przez Stolicę Apostolską oraz dążenie do jej pełnego respektowania przez wszystkie instytucje społeczne i polityczne,

7.      podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia,

8.      działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,

9.      podejmowanie przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

10.   działalność w zakresie pomocy społecznej, edukacji, oświaty, kultury fizycznej i sportu,

11.   upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej,

12.   inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej,

13.   promocja i organizacja wolontariatu do realizacji celów statutowych.

§ 7.

Stowarzyszenie działa w łączności z Kościołem Katolickim i respektuje kompetencje jego władz określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Wyrazem powiązania jest asystent kościelny wyznaczony do współpracy ze Stowarzyszeniem przez Arcybiskupa Białostockiego.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania przez:

1.      reprezentowanie rodzin katolickich wobec władz publicznych;

2.      zajmowanie stanowiska i publikowanie opinii w sprawach istotnych dla rodzin;

3.      organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom i osobom samotnym;

4.      prowadzenie szeroko pojętej działalności dobroczynnej;

5.      zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowaczych i opiekuńczo-wychowawczych, zakładów kształcenia, szkół policealnych i wyższych zwanych dalej szkołami.;

6.      prowadzenie działalności dydaktycznej – szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych;

7.      organizowanie działalności kulturalnej i artystycznej;

8.      organizowanie wczasów rodzinnych, obozów i kolonii oraz innych imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalno – rozrywkowych;

9.      podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu;

10.   prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i promocyjnej;

11.   prowadzenie własnej działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;

12.    pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;

13.   oferowanie i przyjmowanie wykonywania zadań publicznych lub wsparcia w ich realizacji, w formach i na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego;

14.   prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty;

15.   współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach.

§ 9.

1.    Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się głównie na społecznej pracy członków.

2.    Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

3.    Statutowa działalność Stowarzyszenia może być odpłatna lub nieodpłatna, nie będąc jednakże działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

4.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

Stowarzyszenie tworzą członkowie:

1.    zwyczajni,

2.    wspierający,

3.    honorowi.

§ 11.

1.   Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski wyznania rzymskokatolickiego, który deklaruje gotowość realizowania celów i zadań Stowarzyszenia.

2.   Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca poparcie celów i zadań Stowarzyszenia oraz pomoc w ich realizowaniu.

3.   Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, która nie jest jego członkiem zwyczajnym lub wspierającym.

§ 12.

1.      Członkami zwyczajnymi zostają:

1)     założyciele Stowarzyszenia,

2)     osoby przyjęte do Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, po rozpatrzeniu deklaracji członkowskiej i rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia, albo innych osób godnych zaufania. Jednoosobowa rekomendacja będzie wystarczająca, jeśli udzieli jej proboszcz parafii, do której należy kandydat lub inny duchowny znający kandydata osobiście,

2.      Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 13.

1.      Członek zwyczajny ma prawo do:

1)    czynnego i biernego udziału w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,

2)    udziału w pracach Stowarzyszenia,

3)    zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków we wszystkich sprawach będących przedmiotem działania Stowarzyszenia oraz w jego sprawach organizacyjnych,

4)    dostępu do informacji w sprawach podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,

5)    korzystania z urządzeń Stowarzyszenia.

2.      Członek zwyczajny ma obowiązek:

1)    czynnie realizować cele i zadania Stowarzyszenia,

2)    przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)    dbać o dobre imię Stowarzyszenia, opłacać składki członkowskie.

 

§ 14.

1.      Członek wspierający ma prawa członka zwyczajnego wymienione w § 13 ust.1 pkt 2 – 5.

2.      Członek wspierający ma obowiązek:

1)    upowszechniać cele Stowarzyszenia,

2)    dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

3)    wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, opłacać składki członkowskie.

 

§ 15.

1.      Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego wymienione w § 13 ust.1 pkt 2 – 5.

2.      Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 16.

1.      Członkostwo ustaje przez skreślenie wskutek:

1)    śmierci członka,

2)    wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze złożenia pisemnego oświadczenia,

3)    nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający jeden rok,

4)    wykluczenia członka, jeśli jego pozostawanie w Stowarzyszeniu nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu.

2.      Uchwałę stwierdzającą ustanie członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt.1. – 3. podejmuje Zarząd, a o wykluczeniu Walne Zebranie.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie,

2.      Zarząd,

3.      Komisja Rewizyjna.

§ 18.

1.      Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2.      Walne Zebranie może przedłużyć kadencję władz o jeden rok.

3.      Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w sposób ustalony w odpowiednich ordynacjach, uchwalonych przez Walne Zebranie.

4.      W okresie kadencji członkowie władz mogą być odwołani w takim samym trybie, w jakim są wybierani.

5.      Wybory uzupełniające w okresie kadencji będą przeprowadzone, gdy liczba członków danej władzy zmniejszy się o ponad 50 %.

§ 19.

1.      Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.

2.      Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem:

1)       głosowania w sprawach osobistych,

2)       jeżeli głosowania tajnego zażąda jedna piąta obecnych.

 

A. Walne Zebranie

 

§ 20.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i stanowi we wszystkich sprawach niezastrzeżonych Statutem do właściwości innych władz.

 

§ 21.

W Walnym Zebraniu uczestniczą z prawem głosowania wszyscy członkowie zwyczajni. Pozostali członkowie mogą uczestniczyć z prawem do zgłaszania wniosków.

 

§ 22.

1.      Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej jeden raz w roku.

2.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo jednej piątej liczby członków zwyczajnych.

3.      W razie wniosku o jakim mowa w ust. 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie nie później niż w ciągu 4. tygodni od otrzymania wniosku.

4.      Termin Walnego Zebrania oraz miejsce i porządek obrad podawany jest w zawiadomieniu wysłanym do prezesów oddziałów parafialnych oraz opublikowanym na stronie internetowej Stowarzyszenia www.srkab.org.pl co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem, przy czym:

1)    podaje się pierwszy termin rozpoczęcia obrad oraz drugi termin o kwadrans późniejszy od pierwszego,

2)    Walne Zebranie rozpoczęte w pierwszym terminie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 % uprawnionych do udziału z prawem do głosowania,

3)    Walne Zebranie rozpoczęte w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych uprawnionych do głosowania.

 

§ 23.

Uchwały Walnego Zebrania w sprawie zmiany Statutu i rozwiązywania Stowarzyszenia zapadają większością dwóch trzecich głosów biorących udział w głosowaniu.

 

B. Zarząd

§ 24.

1.      Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

2.      Zarząd w ilości 5 – 9 członków, w tym prezes, wybierany jest przez Walne Zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3.      Zarząd wybiera spośród siebie zastępców prezesa, skarbnika, sekretarza i rzecznika informacji. Funkcję rzecznika informacji można łączyć z inna funkcją w Zarządzie.

4.      Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 25.

1.      Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach.

2.      Dla ważności uchwały Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu.

 

§ 26.

Do składania oświadczeń woli, w tym zobowiązań majątkowych i finansowych Stowarzyszenia, umocowani są łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub zastępca prezesa.

 

§ 27.

Do zadań Zarządu należy:

1.      realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,

2.      zwoływanie Walnych Zebrań i zebrań członków,

3.      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i jego reprezentowanie,

4.      powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie oddziałów terenowych,

5.      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych i zagranicznych,

6.      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej, przyjęcia zapisów, spadków i darowizn oraz kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości oraz zaciąganie kredytów i pożyczek,

7.      składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań,

8.      zwalnianie od płacenia składek członkowskich w szczególnych przypadkach,

9.      wykonywanie zadań osoby prowadzącej szkół prowadzonych i zakładanych przez Stowarzyszenie.

 

C. Komisja Rewizyjna

§ 28.

1.      Komisję Rewizyjną tworzy 3 – 5 członków wybranych przez Walne Zebranie spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.      Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

3.      Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej składu.

§ 29.

Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które:

1.    nie pełnią innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2.    nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.      badanie zgodności działań Zarządu z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania;

2.      kontrolowanie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i jego działalności gospodarczej;

3.      składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 31.

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią majątek trwały i obrotowy.

2.    Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1)      przychodów z działalności statutowej: składek członkowskich, odpłatnej działalności pożytku publicznego, odpisów od przychodów z opłat czesnego szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie,

2)      dotacji celowych,

3)      zbiórek publicznych, darowizn, zapisów i spadków,

4)      dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5)      dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych, które przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

3.    Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć, za zgodą Walnego Zebrania,  fundusze celowe wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.

4.    Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej określi sposób likwidacji jego majątku, który będzie przeznaczony na cel ustalony przez Arcybiskupa Białostockiego.

§ 32.

Zabronione jest:

1.    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2.    przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.    wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4.    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI
Oddziały terenowe

§ 33.

Oddziały terenowe tworzone są uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§ 34.

1.      Jeżeli postanowienia niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do oddziału stosuje się odpowiednio przepisy §§ 17 – 22 oraz 24 – 30.

2.      Walne Zebranie oddziału może zostać zwołane także przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Oddział dysponuje majątkiem Stowarzyszenia w części wydzielonej do jego dyspozycji uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

4.      Zarząd Stowarzyszenia może uchylić uchwałę każdej z władz oddziału, jeżeli jest sprzeczna z przepisami prawa, Statutu lub uchwałą jakiejkolwiek władzy Stowarzyszenia.

 

 

Tekst statutu uwzględnia zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej z dnia 14 kwietnia 2010 r.