WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

 

15-087 BIAŁYSTOK UL. KOŚCIELNA 3 www.srkab.org.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

                                           

 

Białystok, 24.05.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 8czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 16.00 – termin I, o godzinie 16.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2021 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2021 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2021 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.

13. Wybór Prezesa SRKAB oraz członków Zarządu i komisji rewizyjnej.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

 

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

WYCIECZKI SZKOLNE Z PROGRAMU MEiN „POZNAJ POLSKĘ”

Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach programu „Poznaj Polskę” zorganizowane zostały następujące wyjazdy:
6-9.10.2021 r. – wycieczka: Opinogóra – Gołotczyzna – Toruń; uczestnicy – uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku;
27-29.10.2021 r. – wycieczka: Kraków – Zator – Częstochowa; uczestnicy – uczniowie kl. 7 i 8 Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku;
25.11.2021 r. – wycieczka: Warszawa; uczestnicy – uczniowie kl. 1-3 Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Na zakup nowych książek i elementów wyposażenia do biblioteki Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Matki Bożej Miłosierdzia oraz na realizację działań promujących czytelnictwo otrzymaliśmy 12000 zł.
W sumie bibliotece szkolnej przekazano łączną kwotę 15000 zł.

„Białystok w TO się gra”

To  już czwarta edycja gry miejskiej jaką przygotował dla uczniów szkół podstawowych naszego miasta Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. 20 drużyn, w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8 miały okazję do świetnej zabawy i poznawania zabytków Białegostoku.  Uczniowie wraz z opiekunami rozwiązywali zadania  wędrując  po ogrodach  i parku Branickich, Rynku, Plantach, zaglądali  do kościoła katedralnego, przyglądali się pomnikom i pamiątkowym tablicom, ogrodowym rzeźbom i altanom.  W grze liczyła się uważność  ale i sprawność.  W kategorii klas 4-6 najlepszym zespołem okazała się drużyna z klasy 6 b Katolickiej Szkoły Podstawowej, drugie miejsce drużyna z klasy 4 a Katolickiej Szkoły Podstawowej zaś na trzecim miejscu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 33. W kategorii klas 7-8 także najlepsi okazali się uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej z klasy 7b , miejsce drugie zajęła Szkoła Podstawowa nr 33, miejsce trzecie ex aequo Szkoła Podstawowa  nr 16 oraz Katolicka Szkoła Podstawowa. Pogoda i humory dopisały. Wszyscy się świetnie bawili. Zapraszamy za rok.

IV KONKURS KRASOMÓWCZY

10 czerwca odbył się IV Konkurs Krasomówczy organizowany przez Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Tematem tegorocznych zmagań były „Historie z białostockich murali”. Uczestnicy podczas konkursowych przesłuchań snuli piękne opowieści zainspirowane białostockimi muralami:

„Wyślij pocztówkę do babci”, „Kobieta w masce”, „Złoty połów”, „Dziewczynka z konewką” czy minimurale o tolerancji.

Komisja konkursowa w składzie:
Honorata Kozłowska – dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia,
Urszula Jurkowska – prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej,
Katarzyna Kakowska – menager Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej,
 postanowiła przyznać:
I miejsce – Jakubowi Rapiejowi
II miejsce (ex aequo) – Kornelii Zambrowskiej i Maciejowi Łukasiewiczowi
III miejsce (ex aequo) – Michalinie Dąbrowskiej i Małgorzacie Gierej.
Do konkursu zgłoszeni zostali tylko uczniowie ZSK, nie było zgłoszeń z innych szkół.

oznorHB_vivi

 

Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Białystok, 25.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 8 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I, o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

2.      Wybór prezydium Walnego Zebrania.

3.      Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.

4.      Przedstawienie porządku obrad.

5.      Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.

6.      Wybór komisji uchwał i wniosków.

7.      Wybór komisji skrutacyjnej.

8.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2020 roku.

9.      Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2020 rok.

10.  Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

11.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.  Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2020 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2020 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2020;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2020.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

 Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.

Białystok, 07.05.2021 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Białostockiej

ul. Kościelna 3

15-087 Białystok

OŚWIADCZENIE

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, w niniejszym oświadczeniu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej jako organ prowadzący szkołę pragnie krótko odnieść się do zaistniałej sytuacji.

Prowadząc szkołę, Stowarzyszenie korzysta z konstytucyjnego prawa w zakresie zakładania szkół niepublicznych. Ze swej konstytucyjnej wolności korzystają również rodzice uczniów, dokonując wyboru dla swych dzieci szkół innych niż publiczne, w tym szkół o jasno określonym profilu światopoglądowym lub religijnym. Rozpoczęcie kształcenia w tego rodzaju szkole wiąże się jednak zarówno z korzystaniem z szeregu praw, jak też respektowaniem przyjętych w danej szkole obowiązków. Wyboru szkoły, co wprost nakazuje Konstytucja RP, powinno się dokonywać uwzględniając wolność sumienia i wyznania dziecka oraz jego przekonania.

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że zakres obowiązków uczniów jest znany przed rozpoczęciem kształcenia, a ich akceptacja jest warunkiem przyjęcia do szkoły. Każdy z uczniów (ich rodziców) dobrowolnie poddaje się tym obowiązkom i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie braku zgody na treść tych obowiązków, uczeń szkoły, tak jak każdy inny obywatel, ma pełne prawo podjęcia kształcenia w wybranej przez siebie szkole publicznej lub niepublicznej o innym profilu.

Stowarzyszenie wyjaśnia, że opuszczenie szkoły przez uczennicę było skutkiem rozwiązania umowy na jej kształcenie ze względu na zachowanie uczennicy, które pozostawało w jawnej sprzeczności z katolickim charakterem szkoły.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ubolewa z powodu zaistniałej sytuacji, a zwłaszcza z powodu nadania jej charakteru medialnej sensacji. Jednakże ponowna analiza sprawy nie wykazała, aby doszło w tym zakresie do naruszenia prawa.

Program „Aktywna tablica” 2020

Z radością informujemy, że Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, zostało zakwalifikowane do udziału w „Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 14 000 zł. na zakup 1 monitora interaktywnego raz 3 laptopów. Aktywnie przystępujemy do realizacji programu!

zalacznik-nr-1-aktywna-tblica (2)