WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o § 20. i § 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 19 czerwca 2023 roku                  w Zespole Szkół Katolickich     im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I,  o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2022 roku.
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2022 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2022 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2022 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2022.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Marta Bagan

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.