STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH

ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ

15-077 BIAŁYSTOK UL. KOŚCIELNA 3 www.srkab.org.pl

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Białystok, 21.05.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej (SRKAB) w oparciu o & 20. i & 22. Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, które odbędzie się 4 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Kościelnej 3 w Białymstoku o godzinie 17.00 – termin I, o godzinie 17.15 – termin II.

Walne Zebranie zwołane w terminie II ma zdolność podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.

 2. Wybór prezydium Walnego Zebrania.

 3. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania.

 6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

 7. Wybór komisji skrutacyjnej.

 8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2018 roku.

 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego SRKAB za 2018 rok.

 10. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

– przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej SRKAB w 2018 roku;

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego SRKAB za 2018 rok;

– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018;

– przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej;

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018.

 1. Przedstawienie uaktualnionej listy członków SRKAB – zgodnie z postanowieniami Walnego Zebrania SRKAB z 11.06.2018 r. (zob. p. 13. Protokołu).

 2. Wybór Prezesa SRKAB oraz członków Zarządu i komisji rewizyjnej.

 3. Wolne wnioski.

 4. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

Urszula Jurkowska

Katarzyna Bartoszuk

Z treścią sprawozdania można zapoznać się w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.srkab.org.pl.

Jednocześnie przypominamy o konieczności uiszczania składek członkowskich – zgodnie ze Statutem SRKAB.