Białystok, 07.05.2021 r.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Archidiecezji Białostockiej

ul. Kościelna 3

15-087 Białystok

OŚWIADCZENIE

W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku, w niniejszym oświadczeniu Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej jako organ prowadzący szkołę pragnie krótko odnieść się do zaistniałej sytuacji.

Prowadząc szkołę, Stowarzyszenie korzysta z konstytucyjnego prawa w zakresie zakładania szkół niepublicznych. Ze swej konstytucyjnej wolności korzystają również rodzice uczniów, dokonując wyboru dla swych dzieci szkół innych niż publiczne, w tym szkół o jasno określonym profilu światopoglądowym lub religijnym. Rozpoczęcie kształcenia w tego rodzaju szkole wiąże się jednak zarówno z korzystaniem z szeregu praw, jak też respektowaniem przyjętych w danej szkole obowiązków. Wyboru szkoły, co wprost nakazuje Konstytucja RP, powinno się dokonywać uwzględniając wolność sumienia i wyznania dziecka oraz jego przekonania.

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że zakres obowiązków uczniów jest znany przed rozpoczęciem kształcenia, a ich akceptacja jest warunkiem przyjęcia do szkoły. Każdy z uczniów (ich rodziców) dobrowolnie poddaje się tym obowiązkom i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W razie braku zgody na treść tych obowiązków, uczeń szkoły, tak jak każdy inny obywatel, ma pełne prawo podjęcia kształcenia w wybranej przez siebie szkole publicznej lub niepublicznej o innym profilu.

Stowarzyszenie wyjaśnia, że opuszczenie szkoły przez uczennicę było skutkiem rozwiązania umowy na jej kształcenie ze względu na zachowanie uczennicy, które pozostawało w jawnej sprzeczności z katolickim charakterem szkoły.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ubolewa z powodu zaistniałej sytuacji, a zwłaszcza z powodu nadania jej charakteru medialnej sensacji. Jednakże ponowna analiza sprawy nie wykazała, aby doszło w tym zakresie do naruszenia prawa.